Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang chỉ đạo tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình trẻ năm 2023 và triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình trẻ, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Hướng đến ngày Gia đình Việt Nam (28/6): Nhằm tạo điều kiện để các gia đình trẻ tiêu biểu của các địa phương được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình,… Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn các xã và Đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình trẻ năm 2023 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Giao cho Ban Thường vụ Đoàn xã Atiêng tổ chức điểm Ngày hội Gia đình trẻ năm 2023 (có thể tham mưu cho UBND xã phối hợp lồng ghép tổ chức trong Diễn đàn trẻ em năm 2023).

Thực hiên Kế hoạch số 47-KH/TĐTN-BTG ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tỏ chức chương trình “Gia đình màu xanh” năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn triệu tập gia đình trẻ tiêu biểu tham gia chương trình “Gia đình màu xanh” hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam năm 2023.

Bên cạnh đó, ngày 20/6/2023, Huyện đoàn Tây Giang phối hợp với Ủ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” hướng đến ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND&UBND, UB MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội; các cơ quan, ban, ngành của huyện; đại diện lãnh đạo các xã; các trường học; BCH Đoàn 10 xã cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự. Ngay sau kết thúc buổi lễ là các hoạt động truyền thông và hưởng ứng tuyên truyền của đoàn lưu động với hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia diễu hành. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ để góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực giai đình, nhất là trong gia đình trẻ để xây dựng một môi trường nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam.

Huyện đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Thông qua các hoạt động đã tạo được nhận thức cho các hộ gia đình trẻ, ĐVTN về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và bước đầu đã có những chuyển biến quan trọng, đem lại hiệu quả tốt. Hưởng ứng cuộc vận động nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chiến lược, văn bản, đề án về xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh” gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đồng thời dựa trên những điều kiện đó, Huyện đoàn đã kịp thời chỉ đạo BCH Đoàn các xã đưa ra những cách làm phù hợp để triển khai mô hình một cách hiệu quả, như: Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình cho các gia đình trẻ trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò của gia đình; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình,….

Bài và hình ảnh: Huyện đoàn Tây Giang./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *