Category Archives: Khởi Nghiệp Việc Làm

Thanh niên Tây Giang tham gia lớp tập huấn “Thanh niên khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và áp dụng hình thức chuyển đổi số”năm 2023

Thanh niên Tây Giang tham gia lớp tập huấn “Thanh niên khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và áp dụng hình thức chuyển đổi số năm 2023”

Tuổi trẻ tham gia chung tay xây dựng đô thị văn minh “Sáng – Xanh – sạch – Đẹp”

Với vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nhằm góp phần xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng Đô thị văn minh “Sáng – Xanh – Sạch – đẹp”. Trong thời gian qua, hưởng ứng phát động của huyện, tuổi trẻ Tây Giang đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa […]

Đẩy mạnh chương trình phối hợp trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện năm 2023

Đẩy mạnh chương trình phối hợp trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện năm 2023

Nâng cao chất lượng hỗ trợ Mô hình khởi nghiệp và Trao phương tiện sinh kế Thanh niên góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023

Nâng cao chất lượng hoạt động Trao tặng phương tiện sinh kế Thanh niên góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023

Tây Giang tổ chức đối thoại giữa hội viên Hội LHPN huyện, thanh niên, nông dân với lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu

Tây Giang tổ chức đối thoại giữa hội viên Hội LHPN huyện, thanh niên, nông dân với lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu