Tọa đàm với chủ đề Tuổi trẻ Tây Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Sáng ngày 21/3, Huyện đoàn Quảng Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Tuổi trẻ Tây Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tọa đàm thu hút nhiều tham luận sâu sắc, ý nghĩa đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thực trạng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; kinh nghiệm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận diện được âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đã và đang sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta trên không gian mạng. Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể, có tính hiện thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng trong thời gian tới; các giải pháp kết nối, định hướng thông tin, phát huy vai trò của từng đoàn viên thanh niên hiện nay.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đã thảo luận, đưa ra những vấn đề đoàn viên thanh niên cần chú ý khi thực hiện nhiệm vụ này trong giai đoạn hiện nay; định hướng công tác tuyên truyền của Đoàn với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần đấu tranh hiệu quả với các quan điểm, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *