Tây Giang: Duy trì “Tổ công nghệ cộng đồng”

 Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang Quyết định thành lập “Tổ công nghệ cộng đồng” tại Quyết định 148/QĐ-UBND ngày 4/3/2022. Trên cơ sở đó, hiện nay 10/10 xã và 63/63 thôn của huyện Tây Giang đã thành lập “Tổ công nghệ cộng đồng” của cấp mình, trong ĐVTN là lực lượng nòng cốt tham gia triển khai, hướng dẫn việc cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho các Tổ công nghệ cộng đồng.

Theo đó, cấp huyện Tổ trưởng do Ông Bhríu Hùng – HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy viên Thường trực BCĐ chuyển đổi số huyện. Tổ phó, gồm: Ông Hồ Văn Tịnh- Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin; Ông Nguyễn Văn Phước- Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Thành viên TCNCĐ tham gia tập huấn

Tổ trưởng Tổ công nghệ cộng đồng có nhiệm vụ điều hành toàn diện các hoạt động của Tổ công nghệ cộng đồng; xây dựng kế hoạch, phân công thời gian và nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ viên triển khai hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, giám sát các Tổ công nghệ cộng đồng cấp xã, thôn, khu dân cư. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công. 

Các Tổ phó Tổ công nghệ cộng đồng giúp Tổ trưởng trong việc điều hành toàn diện các hoạt động Tổ công nghệ cộng đồng; trực tiếp theo dõi, đôn đốc các Tổ viên trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi và giám sát các Tổ cộng nghệ cấp xã, thôn, khu dân cư.

Các Tổ viên Tổ cộng nghệ cộng đồng: Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi, giám sát các Tổ công nghệ cộng đồng cấp xã, thôn, khu dân cư trong quá trình hướng dẫn Nhân dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số, nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công, … 

Cầu nối để hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi, giám sát các Tổ công nghệ cộng đồng cấp xã, các thôn, khu dân cư thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số, nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. 

Hướng dẫn các Tổ giúp Nhân dân thực hiện các bước cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên nền tảng công nghệ mới.

Hướng dẫn các Tổ giúp Nhân dân từng bước chuyển đổi nhận thức trên không gian số, thay đổi cách sống, cách làm việc mới dựa trên công nghệ số, cửa hàng số và mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm nông sản trên không gian số. 

Giúp UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện tổng hợp các báo cáo, kiến nghị, đề xuất của các Tổ công nghệ cộng đồng cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện; đồng thời, tham mưu đề xuất UBND huyện, BCĐ Chuyển đổi số huyện hướng xử lý các ý kiến của các Tổ.

Báo cáo kết quả triển khai của các Tổ về UBND huyện, BCĐ Chuyển đổi số huyện và tham mưu UBND huyện, BCĐ Chuyển đổi số huyện báo cáo về Sở TT&TT tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 

Huyện đoàn triển khai nhiệm vụ về tham gia “Tổ công nghệ công đồng”,….

Hiện nay, “Tổ công nghệ công đồng” huyện đang triển khai tập huấn, hướng dẫn, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho các thành viên “Tổ công nghệ cộng đồng” các cấp. Trong thời gian sớm nhất sẽ triển khai thực hiện nhiệm theo quy định hiện hành./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *