Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023

Đối tượng tham gia cuộc thi là các sở, ban ngành và tương đương thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước và tư nhân. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền đóng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần 1: thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiến thức CCHC trên internet theo bộ câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến CCHC; nội dung cơ bản nâng cao nhận thức về cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS… Phần 2: thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC.

Đối với phần 1, người dự thi trả lời câu hỏi tại địa chỉ: duthicchc2023.quangnam.gov.vn (hoặc truy cập vào banner cuộc thi tại Cổng thông tin CCHC tỉnh tại địa chỉ: cchc.quangnam.gov.vn; Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ: sonoivu.quangnam.gov.vn).

Đối với phần 2, các tập thể, cá nhân xây dựng video clip dự thi (không quá 5 phút) và đăng tải lên các nền tảng chia sẻ video trực tuyến hoặc trên trang thông tin điện tử của đơn vị, sau đó gửi đường link về Ban tổ chức cuộc thi.

Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 1/10 đến 30/12/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *