Học tập 02 chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 13/7/2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban thành chuyên đềhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các đơn vị Đoàn trong trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 02 chuyên đề năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2023.

Chuyên đề cho cán bộ Đoàn.

Chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên.

2. Chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên; đưa nội dung chuyên đề vào các đợt sinh hoạt chính trị năm 2023. Việc học tập phải đi đôi với làm theo Bác thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng tập thể, cá nhân, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ Đoàn và đoàn viên hàng năm.

Ban Thông tin tuyên truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *