HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC: Nâng cao về nhận thức, chuyển biến về hành động

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

* Nâng cao về nhận thức

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức sâu sắc hơn, xác định rõ trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo gương Bác gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phản ánh các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt trong việc học tập và làm theo gương Bác. Các ngành, địa phương biên soạn và phát hành tài liệu, đề cương tuyên truyền; tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, các hội thi, diễn đàn, tọa đàm về Bác; viết nhật ký làm theo lời Bác; tổ chức chiếu phim, thuyết trình phim về cuộc đời hoạt động của Bác; tổ chức về nguồn “Hành trình theo chân Bác”; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đăng tải các bài viết trên các trang thông tin điện tử, bản tin của ngành, cơ quan, đơn vị…

Xác định việc học và làm theo gương Bác là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp gắn với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó xác định các nội dung đột phá, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ như: Thành ủy Quy Nhơn với “Bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”, Thị ủy Hoài Nhơn với “Nêu gương sáng, nói đi đôi với làm, xây dựng thị xã nông thôn mới và đô thị văn minh”, Đảng ủy Quân sự tỉnh với “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo; thực hiện tốt dân chủ, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy”,… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: Tuổi trẻ Bình Định chung tay xây dựng nông thôn mới, Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Thanh thiếu niên trong trường học thực hiện “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”,…

Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các chi bộ thôn, khu phố đã phân công hơn 29.220 đảng viên phụ trách hơn 369.580 hộ gia đình trên địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đã trở thành nền nếp, giúp sinh hoạt chi bộ thường kỳ trở nên thiết thực, cụ thể hơn, góp phần giáo dục đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

* Lan tỏa các phong trào làm theo lời Bác

“Qua học tập và làm theo gương Bác, hầu hết cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng được phát huy. Từ các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều các gương người tốt việc tốt trên các mặt đời sống xã hội,…” – Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân khẳng định.

Nét nổi bật là gắn việc học tập và làm theo gương Bác với cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công, 100% cơ quan hành chính các cấp triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng, bổ sung và ban hành tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị theo phương châm sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá. Một số địa phương xác định việc chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên là chủ đề hành động của toàn đảng bộ như: Thị ủy An Nhơn với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tâm, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, Huyện ủy Phù Cát với chủ đề “Xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Huyện ủy Vĩnh Thạnh với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì dân”,…

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt được kết quả tích cực. Phong trào “Tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai rộng khắp, ngày càng phát huy hiệu quả; đã huy động được các nguồn lực xã hội tạo sinh kế và cải thiện đời sống cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương; tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm qua từng năm, đến nay còn 3,43%. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong toàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; tổng giá trị của các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong 5 năm qua lên đến hàng trăm tỷ đồng; riêng năm 2020, tổng giá trị đạt trên 120 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực; đến nay, toàn tỉnh có 86/121 (71,07%) xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất,…

* Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

Để việc học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả, trong thời gian đến, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm để tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết có hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người; đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Nguồn bài viết: Sưu tầm, tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *