MỖI TUẦN 1 ĐIỀU LUẬT:”Quy định về bồi thường thiệt hại đối với phần đất ảnh hưởng tới tĩnh không sân bay mà không thu hồi đất”

Nguồn: Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với phần đất ảnh hưởng tới tĩnh không sân bay mà không thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2023)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với phần đất ảnh hưởng tới tĩnh không sân bay mà không thu hồi đất.

Điều 3. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt

hại tài sản gắn liền với đất đối với phần đất ảnh hưởng tới tĩnh không sân bay mà không thu hồi đất

1. Bồi thường thiệt hại đối với phần đất ảnh hưởng tới tĩnh không sân bay mà không thu hồi đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì mức bồi thường bằng 70% giá đất của loại đất đó theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhân (x) với diện tích bị ảnh hưởng tĩnh không sân bay.

2. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng trên phần đất ảnh hưởng tới tĩnh không sân bay mà phải tháo dỡ, di dời bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *