Đẩy mạnh xây dựng Đoàn cơ sở “03 chủ động”trên địa bàn huyện trong năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022 và hướng dẫn số 14 – HD/HĐTN, ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, nhằm đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững về chính trị, mạnh về tổ chức, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức triển nội dung xây dựng Đoàn cơ sở “03 chủ động” thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào nội dung “03 chủ động”

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị

1.1. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtobe…)

1.2. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên

1.3. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

1.4. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, anh ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên.

1.5. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

2.1. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị của Đoàn cấp trên.

2.2. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức cách hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai công trình, phần việc thanh niên.

2.3. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ

2.4. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

2.5. Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

3.1. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên.

3.2. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.

3.3. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

3.4. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

 3.5. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

*Một số hình ảnh hoạt động:

Huyện đoàn chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở
Hướng dẫn cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy về công tác cán bộ Đoàn các cấp

Thông qua việc triển khai xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Đoàn các cấp trong việc triển khai thực hiện hiệu nhiệm vụ được tập thể và ĐVTN giao phó cho tổ chức mình. Theo đó, 100% cơ sở Đoàn kịp thời triển thực hiện./.

Chủ động làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác Đoàn Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *