Giám sát, phản biện xã hội nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022; Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 theo quyết định 217 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị – xã hội. Vừa qua, Huyện đoàn chủ trì và phối hợp với MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội huyện đã triển khai thực hiện giám sát chuyên đề năm 2022 về Chỉ thị 08 -CT/HU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Đào tạo cán bộ Đoàn các cấp, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chuyên đề nghị quyết số 22/NQ-HĐND huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại xã Anông và Tr’hy. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo MTTQVN, Hội đoàn thể huyện; Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Giang.

Thực hiện giám sát chuyên đề nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu của Đoàn xã đối với cấp ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác Đoàn Thanh niên tại địa phương trong thời gian đến ngày càng chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả và công tác phát triển kinh tế trong thanh niên. góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Qua đó, góp phần đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là tại cơ sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định để cán bộ Đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

*Một số hình ảnh hoạt động:

GIÁM SÁT TẠI XÃ GARI
Tham gia sát cùng Mặt trận và HĐND huyện

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *