Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên trong toàn huyện.

Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai rất thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị để góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và các chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Cụ thể như: Việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Các hình thức học tập cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức với nhiều hình thức đổi mới, phong phú như: học tập thông qua hình thức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm… Bên cạnh đó, trong các chương trình học tập luôn lồng ghép thêm nội dung quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đảng, công tác Đoàn.

Nhà giáo ưu tú, TS. GVCC Lâm Ngọc Rạng báo cáo bài tại hội nghị học tập,  quán triệt và triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho các bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong khối năm 2023

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên còn được tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; các nội dung liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc; hướng dẫn về các kỹ năng như:  chụp ảnh, viết tin bài; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình…..

Việc học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn nhằm kịp thời trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản về các Chủ trương, Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những vấn đề về sự kiện chính trị, kinh tế xã hội,…cho đoàn viên, thanh niên. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã đề ra./.

Tin và hình: Huyện đoàn Tây Giang./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *