Giám sát, phản biện xã hội nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2021; Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2021 theo quyết định 217 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị – xã hội. Vừa qua, Huyện đoàn chủ trì và phối hợp với MTTQVN và hội đoàn thể huyện đã triển khai thực hiện giám sát chuyên đề năm 2021 về “Thực hiện hiện Quyết định 289 – QĐ/TW, ngày 18/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế cán bộ Đoàn” tại xã Bhalêê và xã Ch’ơm. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo MTTQVN, Hội đoàn thể huyện; Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Giang.

Thực hiện giám sát chuyên đề nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu của Đoàn xã đối với cấp ủy về thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định 289 – QĐ/TW, tại địa phương để phát huy những kết quả đạt được và có hướng triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác Đoàn Thanh niên tại địa phương trong thời gian đến ngày càng chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả. Qua đó, góp phần đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là tại cơ sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định để cán bộ Đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *