Chương trình rèn luyện đoàn viên 2018 – 2022

Nhằm triển khai một cách hiệu quả Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022. Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành Bộ công cụ về nội dung Chương trình Rèn luyện đoàn viên trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 – 2022.

Chương trình rèn luyện đoàn viên 2018 – 2022

Ban Tổ chức (NA)

https://www.facebook.com/v2.5/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df19549d3c55fd2c%26domain%3Ddoanthanhnien.vn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdoanthanhnien.vn%252Ff2b16b5668fa3b%26relation%3Dparent.parent&container_width=620&href=https%3A%2F%2Fdoanthanhnien.vn%2Ftin-tuc%2Finfographic%2Fchuong-trinh-ren-luyen-doan-vien-2018-%25E2%2580%2593-2022&layout=button&locale=vi_VN&sdk=joey

Tuyên giáo Trung ương Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *