Thực hiện chủ trương đi cơ sở năm 2023 (Chủ trương 1 + 2)

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023 và Kế hoạch đi cơ sở theo chủ trương 1+ 2 năm 2023. Vừa qua, trong quý I năm 2023, Thường trực Huyện đoàn đã kịp thời tổ chức đi cơ sở theo chủ trương 1 + 2 tại các xã Lăng, Anông, Dang và Atiêng. Tham gia có đồng chí Bí thư Huyện đoàn, đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn và đ/c Thường trực Huyện đoàn.

Qua đợt đi cơ sở trong quý I năm 2023, Huyện đoàn nắm bắt thông tin khịp thời ngay tại cơ sở những khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như: Nắm được những tâm tư, trăn trở của Đoàn cơ sở, nhất là chi đoàn thôn trong công tác quản lý đoàn viên (do đa số ĐVTN đi lao động tự do); công tác phát triển đoàn viên mới; công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên trong tình hình mới; công tác tuyên truyền các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Đoàn đối với thanh niên; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thanh niên về việc làm,…Bên cạnh đó, huyện đoàn cũng đã kịp thời thông tin đến cơ sở Đoàn những tình hình chung về phát triển kinh tế – xã hội của huyện, tỉnh và của Đoàn các cấp cũng như kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN, hoạt động của Thường trực Huyện đoàn và dự kiến những chương trình hoạt lớn cấp huyện, tỉnh để cơ sở chủ động sắp xếp tham gia kịp thời. Đồng thời, có cơ sở đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp có hướng tiếp tục quan tâm, mạnh dạn giao cho tổ chức Đoàn cùng cấp đảm nhận các công trình, phần việc cho Thanh niên; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ cho Thanh niên tại địa phương trong thời gian đến.

Có thể khẳng định, thông qua đợt đi cơ sở trong quý I năm 2023, đã góp phần không chỉ để Thường trực Huyện đoàn thực hiện tốt chủ trương 1 + 2 và có cơ sở đánh giá thực tế hoạt động Đoàn – Hội – Đội tại cơ sở để có hướng đưa ra các giải pháp phù hợp thực tế mà còn góp phần thắt chặt, kịp thời và cụ thể hơn nữa về công tác giữa Đoàn cấp trên với cơ sở để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được tổ chức và cấp trên giao phó./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *