Category Archives: Tuổi trẻ Tây Giang với công tác bảo vệ nền tảng tư tửng của Đảng

100% từ cấp huyện đến các xã, trực thuộc và đoàn trường học có ít nhất 01 mô hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện

100% từ cấp huyện đến các xã, trực thuộc và đoàn trường học có ít nhất 01 mô hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Bài số 7: Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới

Bài 6: Không thể phủ nhận vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

Bài 6: Không thể phủ nhận vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

Bài 5: Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bài 5: Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiến thắng 30/4 – Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

Chiến thắng 30/4 – Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

Thực hiện chủ trương đi cơ sở năm 2023 (Chủ trương 1 + 2)

Thực hiện chủ trương đi cơ sở năm 2023 (chủ trương 1 + 2)

Bài 4: Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Góc: Tuổi trẻ Tây Giang tham gia xây dựng Đảng năm 2023

Góc: Tuổi trẻ Tây Giang tham gia xây dựng Đảng năm 2023

Infographic 04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Nam trong thời kỳ mới

Infographic 04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Nam trong thời kỳ mới